2021-73-RE

Estat
Data
Registre nº
473-2021
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Josep Parramon Llavet, contra l'aute del 29 de gener del 2021, dictat pel Tribunal de Corts, i, contra l'aute del 21 de maig del mateix any, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, i per extensió contra la sentència del 18 de gener del 2019, dictada pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració de l'article 3.2 de la Constitució en connexió amb el dret a la jurisdicció en termes generals, i, en particular, també amb els drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a un procés degut, a l'assistència tècnica d'un lletrat, al recurs en els processos penals i a la defensa (article 10 de la Constitució), en connexió amb els drets a la llibertat i a la seguretat (article 9.1 de la Constitució) i a la vida privada (article 14 de la Constitució).
Aute del 12 d'octubre del 2021, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2021-73-RE. Editar
Aute del 14 de juliol que concedeix el benefici de defensa i assistència tècnica lletrades gratuïtes al Sr. Josep Parramon Llavet. Editar
Sentència del 17 de gener del 2022, que estima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: