2021-81-RE

Estat
Data
Registre nº
514-2021
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Víctor Pérez Domínguez, contra la sentència del 20 de setembre del 2021, dictada per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut substanciat per un tribunal imparcial, reconegut a l'article 10 de la Constitució, combinat amb l'article 6.1 del Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals.
Aute del 22 de novembre del 2021, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2021-81-RE. Editar
Aute del 20 de desembre del 2021, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: