2021-85-RE

Estat
Data
Registre nº
529-2021
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal dels Srs. Joan Pau Miquel Prats, Jaume Sansa Matamoros, Esteve Garcia Garcia, Joan Cejudo Peña, Joana Reolid Castillo, Josep Antoni i Josep Luís Rivero Carrizo, Santiago De Rosselló Piera, Isabel Sarmiento Fuertes, Francesc Martínez Bort, Xavier Mayol Gonzàlez, Sergi Fernàndez Genés, Amaya De Santiago Bullich, Josep Elfa Farré, Mauricio Escribano Sànchez, Ana Maria Bermejo Camps i Ignacio Cardiel Lavilla, contra la sentència del 4 d'octubre del 2021, dictada pel Ple del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a no ser discriminat davant la llei, reconegut a l'article 6 de la Constitució, a l'article 14 del Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, en combinació amb l'article 6, i a l'article primer del Protocol núm. 12 d'aquest mateix Conveni, així com per la presumpta vulneració del principi d'igualtat en els propis termes de la jurisprudència d'aquest Tribunal.
Aute del 22 de novembre del 2021, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2021-85-RE. Editar
Aute del 20 de desembre del 2021, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: