2021-91-RE

Estat
Data
Registre nº
562-2021
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Ricardo Mateo López, contra l'aute del 22 d'octubre del 2021, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a un procés degut i a una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, posats en relació amb la vulneració del principi de legalitat.
Aute del 20 de desembre del 2021, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2021-91-RE. Editar
Sentència del 14 de febrer del 2022, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: