2022-3-RE

Estat
Data
Registre nº
25-2022
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Walid El Quarroumi, contra l'ordenança penal del 24 de setembre del 2020, dictada per la Batllia de Guàrdia (Penal), contra la sentència del 30 d'agost del 2021, dictada per la Secció de Contenciós Administratiu, i, contra la sentència del 7 de gener del 2022, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a obtenir una resolució fonamentada en Dret, a un procés degut, a ser informat de l'acusació i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 15 de març del 2022, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2022-3-RE. Editar
Sentència del 12 de maig del 2022, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: