2022-40-RE

Estat
Data
Registre nº
291-2022
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Helmut Hartung, contra l'aute del 28 de març del 2022, dictat per la Secció d'Instrucció 2 de la Batllia i contra l'aute del 18 de maig del 2022, dictat pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a la defensa, a un procés degut, a una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, interpretats a la llum de l'article 3.2 d'aquest mateix text que reconeix els principis de seguretat jurídica i d'interdicció de l'arbitrarietat.
Aute del 14 de juliol del 2022, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2022-40-RE. Editar
Aute del 7 de setembre del 2022, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: