2022-48-RE

Estat
Data
Registre nº
380-2022
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Carolina Baiget Virallonga, contra la sentència del 28 de juliol del 2021, dictada per la Secció Civil de la Batllia, i, contra la sentència de l'11 de juliol del 2022, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret fonamental a la jurisdicció, en el seu vessant dels drets a un procés degut i a obtenir una resolució judicial motivada i fonamentada en Dret, congruent i no arbitrària, i que no produeixi indefensió efectiva.
Aute del 7 de setembre del 2022, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2022-48-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: