2022-6-RE

Estat
Data
Registre nº
60-2022
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Joan Alarcon Llenes, contra la sentència del 17 de gener del 2022, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució, en els seus vessants dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a la defensa.
Aute del 14 de febrer del 2022, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2022-6-RE. Editar
Sentència del 20 d'abril del 2022, que estima l’empara sol·licitada per la part recurrent.
Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: