2022-63-RE

Estat
Data
Registre nº
503-2022
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Enric Dolsa Font, contra els autes de l'11 de març i del 5 de setembre del 2022, dictats per la Secció de Contenciós-Administratiu 1 de la Batllia, i contra l'aute del 17 d'octubre del 2022, dictat per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta "vulneració del dret fonamental a obtenir una resolució judicial motivada i fonamentada en dret, congruent, no arbitrària, i que no produeixi indefensió efectiva, i conforme al principi de legalitat".
Aute del 20 de desembre del 2022, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2022-63-RE. Editar
Aute del 9 de febrer del 2023, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: