2022-64-RE

Estat
Data
Registre nº
507-2022
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal de F. B., contra la sentència del 20 d'octubre del 2022, dictada per la Presidència del Tribunal Superior de Justícia, en el marc del procediment urgent i preferent, per una presumpta vulneració dels drets a l'accés a la Justícia, "a una tutela judicial efectiva" i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, i, per una incongruència omissiva, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, així com per una presumpta vulneració dels drets a la intimitat, a la vida privada i familiar i a l'honor, reconeguts a l'article 14 de la Constitució.
Aute del 20 de desembre del 2022, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2022-64-RE. Editar
Sentència del 17 d'abril del 2023, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: