2022-65 i 67-RE

Estat
Data
Registre nº
509-2022 i 511-2022
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Cristina Lozano Bonet, contra la sentència del 25 d'octubre del 2022, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
 
Recurs d'empara interposat per la representació processal dels Srs. Santiago de Rosselló Piera i Francisco Javier Campos Tomas, contra la sentència del 25 d'octubre del 2022, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la no retroactivitat de les disposicions restrictives de drets individuals o que comportin un efecte o estableixin una sanció desfavorables, d'interdicció de tota arbitrarietat, d'igualtat de tothom davant la llei i els poders públics, de no poder ser condemnat o sancionat per accions o omissions que en el moment de produir-se no constitueixin delicte, falta o infracció, a la presumpció d'innocència, a ser informat de l'acusació i a la defensa, reconeguts als articles 3, 9 i 10 de la Constitució.
Aute del 20 de desembre del 2022, que acorda l'acumulació dels recursos d'empara 2022-65-RE i 2022-67-RE i l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2022-65 i 67-RE. Editar
Sentència del 17 d'abril del 2023, que desestima l'empara sol·licitada per les parts recurrents. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: