2023-25-RE

Estat
Data
Registre nº
180-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal dels Srs. Higini i Ramon Cierco Noguer, contra l'aute del 17 d'abril del 2023, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució i a l'article 6 del Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, en els seus vessants dels drets a la defensa, a obtenir una decisió fonamentada en Dret, al procés degut, a la seguretat jurídica i a la prohibició de discriminació garantida per l'article 14 del mateix Conveni i a l'article primer del Protocol núm. 12.

Aute del 18 de maig del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-25-RE. Editar
Sentència del 14 de juliol del 2023, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: