2023-44 i 45-RE

Estat
Data
Registre nº
274-2023 i 275-2023
Resum de la causa:

Recursos d'empara interposats per la representació processal dels Srs. Miquel Àngel Adran Garcia i Carles Romero Puertas, contra les sentències del 29 de novembre del 2022 (86-2022 i 85-2022), dictades per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a la defensa, a un procés degut i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, i, dels principis de legalitat, de jerarquia, de publicitat de les normes jurídiques, de no retroactivitat de les disposicions restrictives de drets individuals o que comportin un efecte o estableixin una sanció desfavorable, de seguretat jurídica, de responsabilitat dels poders públics i d'interdicció de tota arbitrarietat, establerts a l'article 3.2 de la Constitució.

Aute del 14 de juliol del 2023, que acorda l'acumulació dels recursos d'empara 2023-44-RE i 2023-45-RE i la inadmissió a tràmit de la causa acumulada 2023-44 i 45-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: