2023-56-RE

Estat
Data
Registre nº
354-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Higini Cierco Noguer, contra l'aute del 29 de juny del 2023, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució, en els seus vessants del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, del dret a la defensa, al procés degut i al dret d'accés a un tribunal.

Aute de l'11 d'octubre del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-56-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: