2023-62-RE

Estat
Data
Registre nº
393-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la societat AERCO, SA, contra la sentència del 17 de juliol del 2023, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució i a l'article 6 del Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals.

Aute del 20 de novembre del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-62-RE. Editar
Aute del 19 de desembre del 2023, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: