2023-67-RE

Estat
Data
Registre nº
440-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la societat Intergroup, SLU, contra la sentència del 26 de setembre del 2023, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a un procés degut i a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a obtenir una resolució judicial motivada i fonamentada, des d'un punt de vista lògic i raonable, en Dret i no arbitrària i que no produeixi una indefensió efectiva, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, en relació amb els principis de seguretat jurídica i de no retroactivitat de les disposicions restrictives de drets individuals o que comportin un efecte o estableixin una sanció desfavorable, garantits en l'article 3.2 de la Constitució.

Aute del 20 de novembre del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-67-RE. Editar
Sentència del 15 de gener del 2024, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: