2023-71-RE

Estat
Data
Registre nº
472-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Laura Ahrtz i d'altres, contra l'aute del 22 de setembre del 2023, dictat per la Secció d'Instrucció Especialitzada 2 de la Batllia (notificat el 9 d'octubre del mateix any), per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a l'accés a la justícia, a un procés degut amb totes les garanties, a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a la interdicció d'indefensió, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.

Aute del 20 de novembre del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-71-RE. Editar
Sentència del 15 de gener del 2024, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: