2023-73 i 74-RE

Estat
Data
Registre nº
477-2023 i 478-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal de per la representació processal del Sr. Francisco José Garcia Santiago, contra la sentència del 27 de juny del 2022, dictada per la Secció de Contenciós-Administratiu 2 de la Batllia, i, contra la sentència del 24 de març del 2023 i contra els autes del 21 de juliol i del 10 d'octubre del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a obtenir una resolució judicial motivada i fonamentada en Dret, no arbitrària i que no produeixi indefensió efectiva, reconegut a l'article 10 de la Constitució, per no respectar l'efecte de cosa jutjada material, privant d'eficàcia les disposicions d'una resolució judicial ferma relativa a mesures cautelars pronunciada en el procés penal i perjudicant greument la seguretat jurídica.

 

Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Francisco José Garcia Santiago, contra la sentència del 22 de juny del 2022, dictada per la Secció de Contenciós-Administratiu 2 de la Batllia, i, contra la sentència del 24 de març del 2023 i contra els autes del 21 de juliol i del 10 d'octubre del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a obtenir una resolució judicial motivada i fonamentada en Dret, no arbitrària i que no produeixi indefensió efectiva, reconegut a l'article 10 de la Constitució.

Aute del 19 de desembre del 2023, que acorda l'acumulació dels dos recursos d'empara 2023-73-RE i 2023-74-RE en una sola causa i la inadmissió a tràmit de la causa acumulada 2023-73 i 74-RE. Editar
Aute del 19 de febrer del 2024, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: