2023-78-RE

Estat
Data
Registre nº
501-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Enric Dolsa Font, contra la sentència del 4 de març del 2023, dictada per la Secció de Contenciós-Administratiu 1 de la Batllia, i, contra la sentència del 30 d'octubre del mateix any, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret d'accés a la jurisdicció, fet que situaria al recurrent en una posició d'indefensió material efectiva, per tal com se l'hauria privat de manera irraonable i desproporcionada per obtenir un pronunciament sobre el fons de la seva pretensió.

Aute del 19 de desembre del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-78-RE. Editar
Aute del 19 de febrer del 2024, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: