2023-82-RE

Estat
Data
Registre nº
531-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Tomàs Pascual Casabosch, contra la sentència del 29 de juny del 2023, dictada per la Secció de Contenciós-Administratiu 1 de la Batllia, i, contra la sentència del 22 de novembre del mateix any, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a un procés degut, en el seu vessant del dret a obtenir una resolució judicial motivada i fonamentada en Dret, complerta i congruent amb les pretensions de les parts i no arbitrària, i que no produeixi indefensió material efectiva, reconegut a l'article 10 de la Constitució, així com del dret fonamental a la vida familiar, reconegut als articles 13.2 i 14 de la Constitució.

Aute del 19 de desembre del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-82-RE. Editar
Sentència del 19 de febrer del 2024, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: