93-1-L

Estat
Data
Registre nº
1-1993
Resum de la causa:
Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel cap de Govern sol·licitant que siguin declarats contraris a la Constitució els articles 2.1, 2.2, 7.1, 7.2, 17, 20, 22.4 i 22.5 de la Llei qualificada de la nacionalitat aprovada pel Consell General el dia 3 de setembre de 1993, i publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el dia 28 de setembre de 1993.
Aute del 17 de gener de 1994, que acorda l’admissió a tràmit del recurs 93-1-L. Editar
Aute del 7 de febrer de 1994, que prorroga fins al termini màxim de dos mesos el termini fixat al tribunal per pronunciar-se sobre el recurs 93-1-L. Editar
Sentència del 15 de març de 1994, que declara contraris a la Constitució diversos articles de la Llei qualificada de la nacionalitat aprovada pel Consell General el dia 3 de setembre de 1993. Editar

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: