97-1-RE

Estat
Data
Registre nº
35-1997
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat pel Ministeri Fiscal contra la sentència de data 23 de gener de 1997, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia en la causa núm. TSJC-114/96, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció i del dret a un procés degut reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 13 de març de 1997, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 97-1-RE. Editar
Sentència del 12 de maig de 1997, que refusa l’empara sol·licitada pel Ministeri Fiscal i per la part codemandant. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: