97-4-RE

Estat
Data
Registre nº
153-1997
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat pel Ministeri Fiscal contra la sentència de data 16 de juliol de 1997, dictada per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, en la causa núm. 38-1/96, per vulneració dels drets recollits a l’article 10 de la Constitució, concretament, el dret a la jurisdicció, el dret a obtenir de la jurisdicció una decisió fonamentada en dret, el dret a un procés degut substanciat per un tribunal imparcial predeterminat per la llei i el dret a un judici de durada raonable, així com els principis de legalitat, de seguretat jurídica, d’interdicció de tota arbitrarietat dels poders públics i d’igualtat entre les diferents jurisdiccions.
Aute del 17 d’octubre de 1997, que acorda la inadmissió del recurs d’empara 97-4-RE. Editar
Aute del 21 de novembre de 1997, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: