Article 77. Formes de matrimoni

1. Es reconeixen les formes de matrimoni següents:
a) El casament civil.
b) El matrimoni canònic.
2. El matrimoni, celebrat sota la forma de casament civil, té els mateixos requisits i efectes quan ambdós contraents són persones del mateix o de diferent sexe.
Impugnada
nº Article
77