Article 90. Expedient

Les persones que volen contreure matrimoni canònic han d’acreditar prèviament davant de l’autoritat eclesiàstica competent per celebrar el matrimoni, mitjançant els documents oportuns, la seva edat, el seu estat civil i l’absència d’impediments per a la validesa civil del matrimoni.
Impugnada
nº Article
90