Disposició transitòria quarta. Unions civils

1. A les unions civils existents a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, se’ls aplica la normativa dels matrimonis continguda en la dita Llei.
2. A partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, els certificats emesos pel Registre Civil, en relació amb les unions civils existents a la referida data, han d’acompanyar-se d’un complement de certificat on consti que els seus efectes s’equiparen als dels matrimonis sota la forma de casament civil.
Impugnada
Apartat
D. T. quarta