99-5-RE

Estat
Data
Registre nº
127-1999
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Josep Rossell Vidal contra l'aute de data 17 de març de 1999, dictat per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia en l'expedient núm. AD-045-1/98, per presumpta vulneració dels drets reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 2 de juliol de 1999, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 99-5-RE. Editar
Aute del 18 de setembre de 1999, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: