99-17-RE

Estat
Data
Registre nº
231-1999
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la societat mercantil Cevalls, SA contra la sentència de data 21 d’octubre de 1999, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per haver-se pogut produir una vulneració del dret a un procés degut, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 17 de desembre de 1999, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 99-17-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: