2010-45-RE

Estat
Data
Registre nº
589-10
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la societat Ipsilon Films, SL, contra la sentència del 30 de novembre del 2010 i l’aute del 23 de desembre del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la defensa, al procés degut i a l’assistència tècnica d’un lletrat, reconeguts a l’article 10 de la Constitució i també als articles 6.1, 6.3 i 17, entre d’altres, del Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals.
Aute del 10 de maig del 2011, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2010-45-RE. Editar
Aute del 6 de juny del 2011, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: