Article 22.4

4. Tota persona que en mèrits de les successives
disposicions legals en vigor en cada moment des de l'11
de març de 1977, hagin adquirit o readquirit la
nacionalitat andorrana o els hagi estat reconeguda, i que
segueixin ostentant altra o altres nacionalitats, hauran
de provar haver perdut aquesta o aquestes. A tal efecte,
disposaran d'un termini de cinc anys a comptar de
l'entrada en vigor de la present llei per prendre les
disposicions que calguin, i en l'any següent al cinquè,
és a dir, dintre del sisè any a comptar de la data de
publicació de la llei, hauran d'haver provat la pèrdua
efectiva.
 
Impugnada
nº Causa nul·litat
nº Article
22
Apartat
4