2011-16-RE

Estat
Data
Registre nº
200-11
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal dels Srs. Michel i Bruno Sacaze, contra els autes del 22 de febrer del 2011 i del 24 de març del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets fonamentals de l’article 10 de la Constitució, de l’article 6 del Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals i de l’article 1 del protocol addicional primer.
Aute del 4 de juliol del 2011, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2011-16-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: