2016-44-RE

Estat
Data
Registre nº
493-2016
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Américo Paulo Ribeiro Nogueira, contra l'aute del 21 d'octubre del 2016, dictat per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant del dret a una decisió fonamentada en Dret, reconegut a l'article 10 de la Constitució, així com dels drets a la legalitat i a no ser sotmès a un doble procés punitiu, reconeguts a l'article 9 de la Constitució.
Aute del 9 de febrer del 2017, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2016-44-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: