2017-19-RE

Estat
Data
Registre nº
167-2017
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la societat PRODECO, SLU, mitjançant el qual interposa un recurs d'empara contra la sentència del 23 de gener del 2017, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 12 de juny del 2017, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2017-19-RE. Editar
Aute del 14 de juliol del 2017, que acorda estimar parcialment el recurs de súplica presentat per la part recurrent i que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2017-19-RE. Editar
Sentència del 16 d'octubre del 2017, que desestima l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: