2017-29 i 30-RE

Estat
Data
Registre nº
279-2017 i 280-2017
Resum de la causa:
Recursos d’empara interposats per la representació processal del Sr. Francisco Zambrana del Pozo, contra les sentències del 30 de març del 2017 i contra els autes del 23 de juny del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció en els seus vessants dels drets a un procés degut i a obtenir una resolució fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 16 d'octubre del 2017, que acorda l'acumulació de les causes 2017-29-RE i 2017-30-RE i l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2017-29 i 30-RE. Editar
Sentència del 15 de gener del 2018, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: