2017-44-RE

Estat
Data
Registre nº
447-2017
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Maria Cristina Marques Lopes, contra la sentència del 23 de juny del 2017 i contra l'aute del 28 de setembre del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a un procés degut, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, així com del "dret fonamental" d'interdicció de tota arbitrarietat i de seguretat jurídica, reconegut a l'article 3.2 del mateix text.
Aute del 14 de març del 2018, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2017-44-RE. Editar
Aute del 7 de maig del 2018, que rebutja el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: