2018-62-RE

Estat
Data
Registre nº
509-2018
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal dels Srs. Higini i Ramon Cierco Noguer, contra l'aute del 5 de desembre del 2018, dictat per la Sala ad hoc del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució, en els seus vessants del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, del principi de legalitat, del dret a un procés degut substanciat per un tribunal imparcial predeterminat per la llei i del principi d'igualtat d'armes.
Aute del 19 de desembre del 2018, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2018-62-RE. Editar
Aute de l'11 de febrer del 2019, que acorda no donar lloc a la demanda presentada per diverses representacions processals d'admetre els actors civils i el Govern com a compareixents per intervenir i al•legar en la causa 2018-62-RE. Editar
Sentència de l'11 de febrer del 2019, que estima l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: