2019-58-RE

Estat
Data
Registre nº
2019-58-RE
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Òscar Puy Belbel, contra la sentència del 31 d'octubre del 2018, dictada pel Tribunal de Corts, i contra la sentència del 28 de juny del 2019, dictada per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, combinat amb els articles 6 i 13 del Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals.
Aute del 17 d'octubre del 2019, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2019-58-RE. Editar
Aute del 9 de desembre del 2019, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: