2020-45-RE

Estat
Data
Registre nº
313-2020
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat pel Ministeri Fiscal, en interès de la llei, contra la sentència del 29 de maig del 2020, dictada per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, així com dels principis de tipicitat i de legalitat.
 
Aute del 13 de juliol del 2020, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2020-45-RE. Editar
Sentència del 12 d'octubre del 2020, que desestima l’empara sol·licitada pel Ministeri Fiscal. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: