2020-52-RE

Estat
Data
Registre nº
346-2020
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal dels Srs. Higini i Ramon Cierco Noguer, contra l'aute del 28 de febrer del 2019, dictat per la Secció d'Instrucció Especialitzada 1 de la Batllia, i, contra l'aute del 22 de juny del 2020, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució, en els seus vessants del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, del principi de legalitat i del dret a la defensa.
Aute del 7 de setembre del 2020, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2020-52-RE. Editar
Aute del 12 d'octubre del 2020, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: