2020-71 i 73-RE

Estat
Data
Registre nº
476-2020 i 487-2020
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Francesc Rubia Martínez, contra l'aute del 2 d'octubre del 2020, dictat pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració del dret a la llibertat, reconegut a l'article 9 de la Constitució.
 
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Ali Bentahar Bellin, contra l'aute del 30 de setembre del 2020, dictat per la Batllia de Guàrdia, i, contra l'aute del 6 d'octubre del mateix any, dictat pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració del dret a la llibertat, reconegut a l'article 9 de la Constitució.
Aute del 18 de desembre del 2020, que acorda l'acumulació dels recursos d'empara 2020-71-RE i 2020-73-RE i l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2020-71 i 73-RE. Editar
Sentència del 17 de febrer del 2021, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: