2021-43-RE

Estat
Data
Registre nº
280-2021
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Concepció Jiménez Escabias, contra la sentència del 30 d'abril del 2021, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a la no discriminació i a la no retroactivitat desfavorable d'una norma, reconeguts respectivament als articles 10, 6 i 3.2 de la Constitució.
Aute del 14 de juliol del 2021, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2021-43-RE. Editar
Aute del 7 de setembre del 2021, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: