2021-94-RE

Estat
Data
Registre nº
587-2021
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Marcelino Rodríguez Sánchez, contra la sentència del 29 d'octubre del 2021, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a la defensa i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, i del principi de contradicció, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 20 de desembre del 2021, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2021-94-RE. Editar
Sentència del 14 de febrer del 2022, que estima parcialment l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: