2022-47-RE

Estat
Data
Registre nº
364-2022
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Josep Pintat Forné, president del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, i dels consellers generals, Srs. Joan Carles Camp Areny i Oliver Alís Salguero, contra l'admissió efectuada per la Sindicatura del Projecte de llei de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania, publicat al Butlletí del Consell General núm. 78/2022 del 7 de juny del 2022 i contra la resolució de la Sindicatura del 28 de juny del 2022 per la qual es desestimava la petició d'inadmissió del Projecte de llei esmentat, per haver-se produït una presumpta vulneració del dret fonamental dels recurrents a exercir les funcions del seu càrrec, reconegut a l'article 25 de la Constitució, impedint l'exercici representatiu de la potestat legislativa en concordança amb els articles 1.3, 50 i 53 de la Constitució.
Aute del 7 de setembre del 2022, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2022-47-RE. Editar
Sentència del 14 de novembre del 2022, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: