2022-69-RE

Estat
Data
Registre nº
517-2022
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Frederick Scott Salyer, contra la sentència del 30 de març del 2022, dictada pel Tribunal de Corts, i, contra la sentència del 28 d'octubre del mateix any, dictada per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la presumpció d'innocència, a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a la defensa, així com del principi de no retroactivitat desfavorable d'una norma, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 20 de desembre del 2022, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2022-69-RE. Editar
Sentència del 17 d'abril del 2023, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: