2024-25-RE

Estat
Data
Registre nº
186-2024
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal de W, contra la sentència del 20 de març del 2024, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.

Aute del 10 de maig del 2024, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2024-25-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: