2024-29-RE

Estat
Data
Registre nº
212-2024
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Renat Pujol Betriu, contra la sentència del 22 d'abril del 2024, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a l'accés a la justícia, a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a la interdicció de la indefensió, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.

Aute del 17 de juny del 2024, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2024-29-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: