98-1-RE

Estat
Data
Registre nº
36-1998
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat pel Ministeri Fiscal contra l’aute de data 8 d’abril de 1998, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia en l’expedient concursal F-3-3/97, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció i del dret a la defensa, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 12 de juny de 1998, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 98-1-RE. Editar
Aute del 3 de juliol de 1998, que acorda denegar la petició formulada per la representació processal dels Srs. Esteve Calafell Castelló i Laura Bajet Cuellar i mantenir la suspensió dels efectes acordada en l'aute d'admissió del Tribunal Constitucional de data 12 de juny de 1998 fins al pronunciament definitiu mitjançant sentència. Editar
Sentència del 11 de setembre de 1998, que atorga parcialment l’empara sol·licitada pel Ministeri Fiscal i per les parts codemandants, i que anul·la els autes del Tribunal de Batlles de data 23 d’octubre de 1997 i de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de data 8 d’abril de 1998. Editar

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: