99-9-RE

Estat
Data
Registre nº
131-1999
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Antoni Ubach Mortés contra la sentència de data 7 de maig de 1997, dictada per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia en l’expedient 61-F/93, per presumpta vulneració dels drets reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 18 de setembre de 1999, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 99-9-RE. Editar
Sentència del 5 de novembre de 1999, que refusa l'empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: