2010-28-RE

Estat
Data
Registre nº
396-10
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Faustino Alonso Fernandez, contra la sentència del 29 de desembre del 2009, dictada pel Tribunal de Corts, contra els autes del 16 de juny del 2010 i del 30 d’agost del mateix any, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, i contra la resta de resolucions judicials recaigudes a partir de la sentència del Tribunal Constitucional dictada el 6 de juny del 2005, en el marc de la causa 2004-15-RE, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants del “dret a la presumpció d’innocència, al procés degut, substanciat per un tribunal imparcial predeterminat per la llei, el dret a la defensa, a un judici de durada raonable i al recurs en matèria penal així com els articles 6.1, 6.2, 6.3b) i 6.3d), 8.1, 8.2, 13, 14.1 i 17 de la Convenció per a la Salvaguarda dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals de data 4 de novembre de 1.950 i el seu Protocol Addicional número 7”.
Aute del 20 de desembre del 2010, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2010-28-RE. Editar
Aute del 4 de juliol del 2011, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar
Sentència del 6 de juny del 2011, que declara la inadmissibilitat del recurs d’empara. Editar

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: