Article 2.2

2. Els infants trobats i els nascuts a Andorra de pares
desconeguts fins que s'estableixi llur filiació, tindran
des d'aquest moment la nacionalitat que els correspongui.
La possessió d'estat durant divuit anys els donarà dret,
en el cas en què la nacionalitat que els correspongui no
sigui l'andorrana, a conservar aquesta, sempre que
renunciïn a la que els correspongui.
Impugnada
nº Causa nul·litat
nº Article
2
Apartat
2